živnostenský register

Živnostenský register


Živnosť

Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom.

Živnosť môže prevádzkovať fyzická alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené zákonom.

Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti fyzických osôb sú:
 • dosiahnutie veku 18 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony
 • bezúhonnosť

 • Poznáme dva druhy živností:
 • ohlasovacie živnosti
 • koncesované živnosti

 • Ohlasovacie živnosti sú:
 • remeselné
 • viazané
 • voľné

 • Okresné súdy

  Obchodný register vedie okresný súd v sídle krajského súdu, a to pre právnické osoby, ktoré majú svoje sídlo v obvode tohoto krajského súdu. Pre fyzické osoby je príslušný súd podľa miesta podnikania. Ak podnikateľ, ktorý je fyzická osoba, nemá miesto podnikania, je vedený obchodným registrom príslušného súdu podľa jeho miesta bydliska. Zahraničné osoby sa zapisujú na súde príslušnom podľa umiestnenia podniku alebo jeho organizačnej zložky. Súd, ktorý vedie obchodný register sa označuje ako „registrový súd“. Registrové súdy sú:
  Živnostenský register


  Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

  Vyhľadanie podnikateľského subjektu - adresy prevádzky

  Obec :
  * nutné vyplniť
  Ulica :
  aspoň 2 polia
  Číslo :

                                                                   

  Vyhľadanie podnikateľského subjektu - podľa obchodného mena

  Obchodné meno :
  * nutné vyplniť
  Obec :
  * nutné vyplniť
  Ulica :
  Číslo :

                                                                   

  Vyhľadanie podnikateľského subjektu - priezviska a mena osoby

  Priezvisko :
  * nutné vyplniť
  Mano :
  * nutné vyplniť
  Obec :
  Ulica :
  Číslo :

                                                                   

  Vyhľadanie podnikateľského subjektu - podľa IČO

  IČO :
  * nutné vyplniť 8 miestne číslo